Podmienky ochrany osobných údajov

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Správcom osobných údajov podľa čl. 1.1. je ABENYS s.r.o. IČO : 35763931,  so sídlom Žitnoostrovská 1302/3, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika     (ďalej len: „správca“).

1.2 Kontaktné údaje správcu sú

adresa:  ABENYS s.r.o., Žitnoostrovská 1302/3, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

email:  info@bayernshop.cz

1.3 Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

1.4 Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

2. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.2 Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

3. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Zákonným důvodom spracovania osobných údajov je

plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 6 písm. 1 písm. b) GDPR,
oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) 6 ods. 6 písm. 1 písm. f) GDPR,
Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 6 písm. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 1 písm. 2 zákona č . č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

3.2 Účelom spracovania osobných údajov je

vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo smluvního vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

3.3 Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 3.3. 22 GDPR.

4. ČAS UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

4.1 Správca uchováva osobné údaje

po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

4.2 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

5. PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA SPRÁVCA)

5.1 Príjemcami osobných údajov sú osoby

podieľajúce sa na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy,
účtovná firma na základe zmluvy,
zasielatelia tovaru na základe zmluvy,
zaisťujúce marketingové služby.

6. VAŠE PRÁVA

6.1 Príjemcami osobných údajov sú osoby, ktoré majú

právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

6.2 Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

7. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1 Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, záznamy o prístupoch, evidencia kľúčov, antivírusový program, šifrovanie, zálohy.

7.2 Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8.2 S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8.3 Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2024

Spinner
Cookies Cookies

Potvrdením týchto cookies sušienok nám dávate zvolenie na využitie niektorých dát. My Vám vďaka tomu prinesieme informácie týkajúce sa Vašich záujmov. 

Súhlas môžete odmietnuť tu.

Tu máte možnosť prispôsobiť si nastavenia súborov cookies v súlade s vlastnými preferenciami.

Potvrdením týchto cookies sušienok nám dávate zvolenie na využitie niektorých dát. My Vám vďaka tomu prinesieme informácie týkajúce sa Vašich záujmov.